زندگی همین است دیگر

انسان انتـظارِ کسی را می‌کِشد که هرگز نخـواهد آمـد